Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor ieder aanbieding, behandeling en transactie tussen de salon en een cliënt waarop Celinails and Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen CeliNails and Beauty

CeliNails and Beauty zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. CeliNails and Beauty zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan CeliNails and Beauty melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de salon 100% voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan afgesproken tijd in de studio komt mag CeliNails and Beauty de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken geld bedrag berekenen. Kleding dient binnen maximaal 8 dagen te worden geruild, met kassabon.

4. Betalingen

CeliNails and Beauty vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de site. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. CeliNails and Beauty vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio en website. Aanbiedingen en advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling en eventuele producten contant of met pin te voldoen.

5. Personeel

Op dit moment is CeliNails and Beauty een eenmanszaak en zal indien er personeel aangenomen wordt, dit kenbaar maken aan de cliënt.

6. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet CeliNails and Beauty vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan CeliNails and Beauty aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

7. Geheimhouding

CeliNails and Beauty is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, CeliNails and Beauty verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

CeliNails and Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat CeliNails and Beauty is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
CeliNails and Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon/winkel.

9. Garantie

CeliNails and Beauty geeft de cliënt 1 week (07 dagen) garantie op de behandeling en de producten.
De garantie vervalt als de cliënt bij een andere salon is geweest qua beauty behandelingen of als er zelf aan is getrokken/gepulkt.

10. Beschadiging & diefstal

CeliNails and Beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. CeliNails and Beauty meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van CeliNails and Beauty en de behandelende styliste. Indien een klacht gegrond is, zal CeliNails and Beauty de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. De cliënt zal nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling terug kunnen vorderen.

12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon/winkel behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft CeliNails and Beauty het recht de cliënt de toegang tot de salon/winkel te weigeren onder opgaaf van redenen.

Privacy statement 

CeliNails and beauty, gevestigd aan Kuperserf 59A te Nijverdal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.celinailsandbeauty.com, Kuperserf 59A, 7443HD Nijverdal, 0636553525

Persoonsgegevens die wij verwerken

CeliNails and beauty verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@celinailsandbeauty.com , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CeliNails and beauty verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om een afspraak te boeken, annuleren
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CeliNails and beauty bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden in de administratie opgenomen en voor dit doel de wettelijk geldende termijn bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

CeliNails and beauty verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door CeliNails and beauty en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@celinailsandbeauty.com

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CeliNails and beauty neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@celinailsandbeauty.com